Начало / Информация

Информация

Информация

Club Alpina е независимо доброволно сдружение на симпатизанти и на лица, активно практикуващи туризъм и планинарство, любители на пътешествията, експедициите, приключенията и всякаква форма на общуване с природата.

Предмет на дейност на Club Alpina са: Организиране и провеждане на пътувания, излети, експедиции, посещения на природни, културни и исторически забележителности в България и чужбина за членовете на клуба.

Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно пълнолетно и дееспособно физическо лице, което приема и спазва устава.

Нови членове на сдружението могат да бъдат приемани в него въз основа на писмена молба до Председателя на УС.

Нови членове могат да бъдат приемани и по писмена или устна инициатива на един или повече от членовете на сдружението.

Решението за приемане на членове на сдружението се приема от Управителния съвет.

Информация за провеждане проявите на Club Alpina.

Записване за проявите на Club Alpina

1.Записването за проявите на Club Alpina става след внасяне на депозит от 30% от цената на проявата.

2.Срок за записване за проявата се осъществи най – малко 30 дни преди обявената за пътуване дата.

3.Една седмица преди пътуването трябва да бъде предоставена информация, ако обстоятелствата по конкретната проява налага това.

4.При наличие на свободни места – записване се извършва и след посочените срокове.

 Специални изисквания към туристите:

1.За всички прояви на Club Alpina, членовете се подготвят с подходяща  екипировка в зависимост от сезона, в който се организира проявата и според нейната специфика.

2.Със записването си за дадена проява на Club Alpina, участниците декларират, че са здрави и здравословното им състояние позволява да се включат в проявата.

3.При планинските екскурзии от членовете на клуба се изисква да бъде в добра физическа кондиция и подготовка.

4. Club Alpina си запазва правото да откаже записване на член на клуба за тези програми, когато прецени, че той не отговаря на горните условия.

 Минимален брои участници:

1.Минималният брой необходими за осъществяване на дадена проява е посочен в програмата на съответната проява.

 2.Цените за проявите на Club Alpina са валидни за групи от минимум 6 участника.

Промени в туристическите прояви:

1.Договорената цена за проявата може да бъде променяна, в случаите на промяна на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; при промяна размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора, като летищни, фериботни, пътни такси, при промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода на сключването на договора и датата на отпътуване. При промяна стойността на транспортните разходи Club Alpina си запазва правото за повишаване на обявената цена.

2. В случай, че минималния брой участници не бъде събран, в тридневен срок преди датата на заминаване Club Alpina, след консултация със записаните участници, предлага: повишение на цената на проявата, промяна в програмата, алтернативен вариант за пътуване по подобен маршрут или друга проява. В случай, че член на клуба не е съгласен с предложените промени, Club Alpina се задължава да възстанови пълния размер на внесената от него сума за съответната проява.

 Отговорност на страните:

1. Club Alpina се задължава да проведе проявата до място в съответствие с предварително обявената програма

2. Цените за посещения на туристическите обекти, корабчета, музеи, екскурзии по желание или туристически забележителности, които са описани в туристическата прояви, но не са включени в договора за организирано пътуване са обект на свободния избор на членовете на клуба, имат информативен характер и не пораждат задължения за изпълнение от страна на Club Alpina.

3. Участието на маршрути по желание се осъществява при събиране на минимален брой от 6 участници за всяка отделна проява.

4. Редът за посещение на туристическите обекти описани в програмата според предварителната информация може да бъде променен, без Club Alpina да дължи неустойка по този повод.

5. В случай на обективни обстоятелства, независещи от Club Alpina, като административни разпоредби, визови изисквания, промяна на валутни курсове, повишение цените на горивата, както и в случаите когато се налагат промени касаещи програмата на пътуването, хотелското настаняване, транспортното обслужване, след съгласуване с участниците, Club Alpina има право да извърши промени в предварително обявените дати на заминаване за маршрут на пътуването, програмата и цена на проявата, като за целта се подписва допълнително споразумение.

6. Форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид – непредвидими аварии, пожари, наводнения, земетресения, бури, войни или природни бедствия от всякакъв вид, стачки, блокади, административни разпореждания, освобождават Club Alpina от изпълнение на задълженията му без да дължи  обезщетение за претърпени загуби или пропуснати ползи.

7. Club Alpina организира пътуванията с тръгване от София. Членовете от провинцията следва сами да си организират транспорт до София.

8.  Членовете на клуба се задължават да спазва реда при пътуването с автобус или самолет и вътрешния ред при нощуването в съответните хижи, заслони, хотели или къмпинги. Членовете на клуба се задължават да спазват законите в посетените държави независимо дали са запознати с тях или не. Членовете на клуба се задължават да съблюдава традициите и обичаите на страните, които посещават като при всякакво незаконно, неморално или неетично поведение, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на обществения ред понасят всички последици за своя сметка, а Club Alpina има право да прекрати едностранно участието на член или членове на клуба без да възстановява стойността на проявата.

9. Член на клуба е длъжен да заплати незабавно стойността на всякакви щети, причинени от него на транспортните средства, с които пътува или на хижи, заслони, хотели или къмпинги, в които е настанен.

10. Членовете на клуба се задължават да се явяват навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Водача не е длъжен да изчаква закъснял член на клуба. Всички разходи, претърпени от член на клуба, поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобус, самолет, ферибот и др. са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението. Водача не е длъжен да изчаква член на клуба при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатени от последния суми или възстановяване на претърпени от последния в тази връзка разходи.

11. Членовете на клуба нямат право да носят със себе си предмети с търговски характер, както и такива, които са обект на митническо ограничение над разрешения брой или обем /напр. цигари, алкохол и др.

12. Членовете на клуба се задължават да заплатят пълния размер на цената на пътуването най – късно 15 дни преди датата на заминаване при автобусните екскурзии и 30 дни предварително при самолетните екскурзии. В случай на неспазване на сроковете за заплащане се счита за отказва от пътуване.

Допълнителна информация:

1. Водач от клуба няма право да води членовете на клуба в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу допълнително заплащане.

2. В някои от посещаваните градове се налага използуване на обществен превоз, които членовете на клуба заплащат за своя сметка.